ISO 22000

Този Международен Стандарт определя изискванията към системата за управление на безопасността на храните, които комбинират следните общопризнати ключови елементи за обезпечаване на безопасността на храните по хранителната верига до точката на крайно потребление:

  • взаимно осведомяване;
  • системно управление;
  • процесен контрол;
  • НАССР принципи;
  • пререквизитни програми .

Комуникацията по хранителната верига е незаменима, за да се обезпечи, че всички отнасящи се до храните опасности са идентифицирани и адекватно контролирани при всеки етап от хранителната верига. Това предполага комуникакация на нуждите на организацията към предхождащите и следващите организации от хранителната верига. Комуникация с клиентите и доставчиците, основана на информацията, генерирана чрез систематичен анализ на опасностите, също ще подпомогне в конкретизирането на изискванията на клиенти и доставчици, по отношение на тяхната изпълнимост, нужди и влиянието им върху крайния продукт. Припознаването на ролята на организацията и нейната позиция в хранителната верига е незаменимо за обезпечаване на взаимната комуникация по хранителната верига, за да се предоставят безопасни хранителни продукти на крайния потребител.