ISO 14001

ISO 14001  е специализиран стандарт  по отношение на опазването на околната среда. Серията стандарти ISO 14000 се отнася за управление на околната среда, като регламентира основни  насоки за организациите, с оглед намаляване вредното въздействие върху околната среда, постигнане непрекъснато усъвършенстване и опазване на околната среда.

ISO 14001 е един от най-популярните стандарти на системи за управление и е приложим за всяка организация,  независимо от размера и вида на дейността и.
Системата за управление на околната среда се отнася към структурата за управление на процесите и бизнес дейностите в организацията, която превръща входните ресурси в продукт или услуга, които отговарят на целите по околна среда, удовлетворяват нормативните изисквания и изискванията за ефикасно използване на ресурсите.
Предотвратяване на замърсяването води до прилагането  на по-стриктни нормативни разпоредби за защита на околната среда.
ISO 14001 изисква  от системите за управление на околната среда, по- висока ангажираност на организациите за поддържане на съответствие с нормативните изисквания, предотвратяване на замърсяването и непрекъснато усъвършенстване.
Спазване на изискванията на ISO 14001, създава доверие, увереност у клиентите и заинтересованите страни.
Стандартът лесно се интегрира с изискванията на останалите стандарти и системи за управление.