ISO 45001

 • ISO 45001 е  стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд.
 • Стандартът ISO 45001 e съвместим с ISO 9001 и ISO 14001 и позволява лесна интеграция. Правните и регулаторните изисквания и непрекъснатото подобрение са важни аспекти на ISO 45001.
 • Сертификацията по ISO 45001 демонстрира ангажираността на организацията за безопасна работна среда , защита на служителите и други заинтересовани страни от злополуки и инциденти.
 • ISO 45001 включва политика и ангажираност; идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието; законови изисквания; цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия, вътрешен одит и преглед от ръководството.
 • Прилага се от всяка организация, желаеща да демонстрира ангажираност по отношение на здравето и безопасността, да управлява и минимизира рисковете за здравето на своите служители и тези към които е насочена дейността й.
 • Подпомага и подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа.
 • Подпомага спазването на законовите задължения за безопасност на труда.
 • Подобрява културата на безопасен труд в организацията.
 • Намалява разходите по злополуки и подобрява ефикасността
  на труда.

Подобрява репутацията на организацията за безопасен труд.