SRM/SA 8000

Социално Отговорно Управление

SRM/SA 8000 се фокусира върху справедливите условия на труд и опазването на здравето, чрез разработена и документирана система за управление. Изискванията на стандарта обхващат:

  • Забрана на детския и принудителен труд
  • Без дискриминация на базата на раса, пол или религия
  • Право на свободно сдружаване, организиране в профсъюзи и участие в колективно договаряне на заплатите
  • Ангажимент за максимално работно време от 48 часа в седмицата с един свободен ден
  • Гарантирането на екзистенц-минимум
  • Изискване и въвеждане на хуманни условия на труд
  • Систематично подобряване на условията на труд
  • Външни проверки (чрез сертифициране)
  • SА8000 не е стандарт на ISO ( International Standards Organization) и не е обект на акредитация от националните акредитационни органи (като UKAS напр.). Поради тази причина URS Ltd. е разработила собствена сертификационна схема покриваща напълно изискванията за Социално Отговорно Управление. (SRM 8000 – Socially Responsible Management)