Сертификация

Процесът на сертификация се осъществява на две основни фази:

Фаза 1: Проверка на документацията на съответната Система за Управление. Докладът от тази проверка може да съдържа констатации, изискващи отстраняване на несъответствия преди осъществяване на фаза 2.  Фаза 1 отнема обикновено около един ден.

Фаза 2: Проверка на място, която има за цел да оцени ефективността на внедрената Система за управление. При установяване на несъответствия се съгласува План за коригиращи действия и след отстраняването им се дава препоръка за издаване на Сертификат. Клиентът получава Сертификат в рамките на 1 до 2 седмици след успешно преминал одит или отстраняване на несъответствия.